E
D
X
F
T
L
N
A
H
R
C
U
M
J
S
O
W
G
OTHER
P
B
K
I
V
Q
Y
Z